We hebben niet stilgezeten

De afgelopen periode hebben uw bestuursleden niet stilgezeten.

Woonruimtebemiddelingssysteem.

Een nieuwe website waar in Friesland nog meer woningstichtingen hun
woning kunnen aanbieden. Gezamenlijk hebben wij met de andere
huurdersverenigingen advies gegeven op de nieuwe opzet.

Een positief advies op voorwaarde dat een aantal vragen nog beantwoordt gaat worden. Wij wachten af.

Fonds klein onderhoud.

Eind 2018 hebben wij de besprekingen kunnen afronden met een positief einde.

De lijst, wie doet wat, is gemoderniseerd. Lees, enkele zaken zullen niet meer uit dit fonds worden betaald, omdat van de huurder niet kan worden verlangd dat hij dit kan doen of kan betalen. Een voorbeeld hiervan is hang en sluitwerk in kantelramen of driepuntsluitingen.

De werkelijke kosten worden nu uit het fonds geboekt. De fouten uit het
verleden zijn gecorrigeerd en Accolade controleert nu de boekingen uit het fonds op juistheid.
Natuurlijk houdt uw huurdersvereniging ook de vinger aan de pols.

Een mooie manier van samen onderzoeken en werken aan een goed resultaat voor de huurders.

De maandelijkse bijdrage blijft nu €4,00 en jaarlijks wordt de aanpassing
gebaseerd op de resultaten van het vorige jaar. Dit kan dus ook een verlaging gaan betekenen.

Prestatie afspraken met Accolade en Gemeente.

Inmiddels zijn wij begonnen met de acties afgesproken voor 2019.
Betaalbaarheid staat hierbij hoog op de agenda. Ook voor de wachttijden in Franeker is er inmiddels de nodige aandacht en worden de gesprekken vervolgd.

Met de gemeente en woningstichtingen willen wij een maatwerkkoffer ontwikkelen welke gebruikt kan worden in gevallen dat een huurder in de problemen komt. Het is beter dit te voorkomen en daarom blijven wij sturen op betaalbare woningen. Bij voorkeur met een minimaal beroep op de huurtoeslag.

Arbeidsmigranten.

Vanuit de prestatieafspraken zijn wij ook betrokken bij huisvesten arbeidsmigranten.

Wij hebben aangegeven dat integraal hierbij betrokken moet worden ook het huisvesten van statushouders en van ex GGZ patiënten. Dit om de draagkracht in wijken en buurten te kunnen sturen. De kernteam vergaderingen voor arbeidsmigranten zijn gepland en partijen hopen voor eind mei met
een advies naar de burgers en raad te kunnen komen.

Huurverhoging 2019.

In december ontvingen wij het verzoek om te reageren op het voorstel van
Accolade. Na bespreking van het voorstel met de Bewonersraad hebben wij onze standpunten gedeeld met de andere huurdersverenigingen binnen
Accolade. Gezamenlijk is er advies uitgebracht waarbij in het door ons
gekozen voorstel de grootste groep huurders een verhoging krijgen, lager dan de inflatie. Wij wachten nu op de reactie van Accolade. In het volgende blad leest u meer hierover.  Zie voor beleid overheid pagina 5.

Bewonerscommissies, bewonerscontactgroepen en wijkraad.

Eind vorig jaar is de bewonerscontactgroep in de Froonacker formeel
geïntroduceerd.

Wat een opkomst. De leden hebben zich zelf gepresenteerd en aangegeven wat hun doel is.

Er waren gelijk al aandachtspunten uit de zaal. Na het officiële deel kon
iedereen nog nagenieten met een hapje en een drankje. Wij blijven betrokken bij deze BCG.

Ook met de overige bewonersgroepen en de Wijkraad Professorenbuurt
hebben wij indien nodig contact en waar nodig ondersteunen wij.

Verduurzaming woningen.

Eind vorig jaar hebben wij met de Bewonersraad en Accolade rond de tafel
gezeten om onze standpunten te verhelderen op hun plannen.

We hebben aangegeven dat wij de kosten voor zonnepanelen buiten de huur willen houden zodat het daadwerkelijke voordeel voor de huurder helder wordt.

Voorgesteld is een proef van twee jaar met een eindevaluatie voor een
definitieve keuze. Vanuit Accolade moet nog een reactie komen.

Glasfonds.

Wij hebben in navolging van het onderzoek fonds klein onderhoud (FKO) ook vragen gesteld over het glasfonds. Indien er aanleiding voor is zullen wij
aangeven dit op dezelfde wijze als het FKO te willen onderzoeken.

Protocollen Sloop-nieuwbouw en Renovatie.

Ook hierin werken wij samen met de andere huurdersorganisaties en
Accolade.

De eerste stappen zijn gezet in goed overleg zijn zaken in concept vastgelegd.

Accolade werkt dit nu uit. Wij gaan er vanuit dat ook dit voor de
vakantieperiode kan worden afgerond.


• Geplaatst op 01 april 2019