Waar zijn wij mee bezig?

Wat zijn onze activiteiten tot nog toe dit jaar.

Accolade:
Huurverhoging, door ons is negatief geadviseerd ivm hoogte percentage
huurverhoging.
Accolade is hierin niet meegegaan mede door een positief advies vanuit
Heerenveen, Sneek en Joure.

Protocollen, sloop/ nieuwbouw en renovatie:
Hier zitten wij in de afrondende fase, op de laatste voorstellen van Accolade
hebben wij nog om
een aantal toevoegingen vanuit wetgeving gevraagd welke wij opgenomen
willen hebben.

Zonnepanelen:
Op de aangeleverde teksten van Accolade hebben wij de nodige
aanvullingen gevraagd.
Uitgangspunt voor ons is maximaal informeren van de huurders in aanbod.
Hierdoor is een eerlijke en goede informatie voorziening mogelijk om u te
helpen in de keuze wel of niet doen.

Begroting Accolade:
Deze is uitgebreid intern besproken en wij hebben aangegeven waar wij
vinden dat de knelpunten zitten. Voor ons liggen deze op het vlak van de
bijkomende personeelskosten en huurstijging.
De uitgangspunten begroting voor de komende jaren hebben wij ontvangen
en deze zijn eind september besproken met Accolade. Wat wij hierin missen
is de personele kant en de gevolgen van automatisering.
Inmiddels is de begroting in cijfers voor 2021 binnen en gaan wij deze
doornemen en bespreken met Accolade.

Jaarverslag en jaarrekening 2019 Accolade:
Deze is door ons besproken met de Bewonersraad. Gezamenlijk hebben wij
hierover vragen gesteld.
Dit betreft verduurzaming, financiële positie en samen optrekken bij
beleidszaken.


• Geplaatst op 19 november 2020