Waar zijn wij mee bezig? – November ’21

Een overzicht van de belangrijkste onderwerpen welke wij hebben behandeld of nog mee bezig zijn.

Prestatie afspraken 2022

Elk jaar weer maken wij met de Gemeente en Woningcorporaties afspraken over
o.a. Huisvesting, leefbaarheid, wachttijden, wonen en zorg en betaalbaarheid.

Onze inzet hierin blijft betaalbaarheid, kwaliteit van de woningen, wachttijden en leefbaarheid.

Steeds meer schuift de overheid taken naar de Gemeentes en woningcorporaties. Zo ook nu weer via Weer thuis.

Een punt van zorg voor ons als huurdersverenigingen. Al deze doelgroepen doen namelijk ook een beroep op de sociale huursector. Resultaat langere wachttijden voor een woning en druk op de leefbaarheid in dorpen en wijken.

Onze vraag is dan ook waar ligt de grens. Ook een woningcorporatie moet tegen de Gemeente kunnen zeggen maximaal x woningen met voorrang te verhuren. Wij zij hierover nog in gesprek.
Verder zal volgens ons inzichtelijk gemaakt moeten worden hoe het zit met de verhoudingen in buurten en wijken. Wij vragen de Gemeente om regie te nemen om goed in kaart te brengen hoe buurten en wijken er voor staan en wat de draagkracht is. Als dit geregeld is kun je ook bijsturen of aangeven de grens is bereikt voor deze wijk of buurt.

Ook is er met Accolade en Gemeente intens gesproken over wachttijden voor o.a gezinnen en hoe partijen de huisvesting en de kwaliteit van de woningen in Franeker zien. Een goed gesprek waarbij ieder duidelijk zijn inbreng had.

Voor wat betreft de wachttijden welke met name voor gezinnen hoog zijn loopt dit jaar al een proef met voorrang voor gezinnen. Wij hebben gevraagd deze proef te verlengen. Afgesproken is begin 2022 de eerste proef te evalueren en op basis daarvan een nieuw besluit te nemen. Verder is er gesproken over eventueel bijbouwen en het verminderen van de verkoop van woningen.

Ook voor de ouderen zal er aandacht zijn. Diverse partijen werken aan langer thuis. Vanuit de Huurdersvereniging is aangegeven hierbij ook te letten op de sociale kant van het verhaal. Soms is het nodig dat mensen echt verhuizen maar als er in de oude wijk een goed sociaal netwerk is en de woning kan worden aangepast dan heeft dit onze voorkeur.

De nieuwbouw is inmiddels verhuurd. Wij hebben een woning mogen bekijken en hebben onze bevindingen daarbij met Accolade gedeeld.

Al met al veel gesprekken en goede discussies om tot de juiste keuzes te komen in het belang van ons allen.

Regelementen Renovatie, sloop-nieuwbouw en vergoedingstabel

De stukken zijn ondertekend. De tekst vindt u verder op in het blad.

Arbeidsmigranten beleid en convenant

Het convenant is voorlopig van tafel. Jammer vinden meerdere partijen maar vanuit dorpsbelangen bleef de weerstand ondanks toezeggingen over financiële ondersteuning vanuit de gemeente.
Het beleid rond arbeidsmigranten is geëvalueerd en de adviezen zijn aan de raad verstrekt. Wij wachten nu op aanvullende voorstellen.

Statushouders

Het document begint nu richting eindfase te gaan. Steeds meer worden de wensen van de huurdersvereniging meegenomen. Hierin worden wij ook gesteund door de lijn van de beide woningcorporaties.

Voor ons staat leefbaarheid en draagkracht in wijken en buurten voorop. Huisvesten van statushouders is in eerste instantie een taak voor de gemeente. Wij vinden dan ook dat vanuit die hoek ook meer gedaan moet worden.

Verder hebben wij aangegeven dat ook uitbreiding in de professionele begeleiding nodig is. Hier schiet in onze ogen de Gemeente tekort. Ook zal dit plan onderdeel moeten worden van het totaal overzicht huisvesten bijzondere doelgroepen.

Zodra het plan klaar is zal het worden aangeboden aan de raad.

Weer thuis

Vanuit de overheid is geregeld dat er voor uitstromers uit beschermd wonen en Maatschappelijke opvang sneller huisvesting geregeld moet worden.

In Friesland wordt dit centraal geregeld vanuit gemeenten woningcorporaties en zorgpartijen. Hiervoor wordt een convenant ontwikkeld. Ook de huurdersorganisaties spreken hierin mee. De inzet is dat in principe een hulpvrager na behandeling terug gaat naar de Gemeente van herkomst, tenzij dit niet in het belang is van de client. Lees hier: bijvoorbeeld een drugsverslaafde moet je na behandeling niet terug brengen binnen zijn  oude omgeving.

Hiermee moet de druk op de Gemeenten waar instellingen werkzaam zijn minder woningzoekenden vanuit de instelling krijgen. Vanuit de huurdersorganisaties is hier ook expliciet op aangedrongen. Verder willen wij dat in het convenant de zorgbegeleiding goed wordt ingeregeld. Dus geen hulp van acht tot vijf maar ook hulp als het s ’avonds om elf uur misgaat.

Naast bovenstaande punten zien wij ook een duidelijke relatie met draagkracht in wijken en buurten. Er zal dus overzicht moeten zijn op wat er speelt in de wijken en buurten.

Lokaal akkoord

Nadat de Woonvisie voor de Gemeente Waadhoeke vastgesteld is door de raad volgt nu een lokaal akkoord waarin woningcorporaties, Gemeente en huurdersverenigingen afspreken wat zij de komende vijf jaar willen bereiken.

Voor ons belangrijke punten zijn hierin.

  • Daling wachttijden woningzoekenden in Franeker.
  • Betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van woningen.
  • Leefbaarheid en draagkracht in buurten en wijken.

Deze punten worden ook jaarlijks meegenomen in de prestatie afspraken met de Gemeente en woningcorporaties.

Overleg betaalbaarheid en duurzaamheid woningen

Deze gesprekken vinden nog steeds plaats.

Onderhoudsbegroting 2021

In ons laatste overleg is aangegeven dat Accolade op planning ligt.

Overleg betaalbaarheid en maatwerkkoffer

De deelname van de Gemeente is weer geregeld.
De eerste gesprekken zijn weer gevoerd en ook neemt het sociaal domein nu deel aan de gesprekken met ons en Accolade.

Begroting Accolade 2022-2031 financieel

Deze is besproken en wij zien onze wensen van de afgelopen jaren nu terugkomen. Minder verkoop, inzetten op kortere wachttijden voor woningzoekenden en meer samen doen met andere corporaties om de kosten te drukken. Ook zien wij na de wijziging van de directie een andere koers. Een koers waar wij blij mee zijn.

Overleg met De Bewonersraad

Regelmatig vindt overleg plaats over zaken welke te maken hebben met Accolade of de Gemeente Waadhoeke. Dit overleg hebben wij geëvalueerd en beide partijen willen met elkaar door.

Door de toename van werk heeft het bestuur wel moeten besluiten om vanaf 2022 de inzet van onze ondersteuner Ruud Leerink te verhogen naar 24 uur per maand.

Overleg met Accolade over lokale zaken

Dit loopt soepel en prettig.


• Geplaatst op 13 november 2021