Waar zijn wij mee bezig? – April 2022

Gesprekken betaalbaarheid en energie

Delen zorgen met Accolade over de gevolgen van de energie prijzen en hoe hiermee om te gaan.
Informatie bijeenkomst over de Voorzieningswijzer. Een prachtig hulpmiddel om te gebruiken voor situaties waarin financiële problemen er zijn of dreigen te komen. Wonen noordwest Friesland heeft deze methode gebruikt als proef. Hieruit bleek dat huurders veel financiële regelingen lieten liggen waar ze wel degelijk recht op hadden of te dure keuzes maakten in verzekeringen etc.

Gezamenlijk, Gemeente, woningcorporaties en huurdersverenigingen, hebben wij na de presentatie aangegeven dat dit een goed in te zetten middel is en voor ons onderdeel moet gaan worden van de maatregelingen tegen betalingsproblemen of bij het oplossen van deze problemen.

Lokaaloverleg over Franeker zaken

Lokaal akkoord

Dit is een vertaling van de Woonvisie naar de komende 5 jaar.
Voor ons ligt de nadruk op betaalbaarheid huur, wachttijden verlagen en isolatie.

Overleggen met de Bewonersraad

Onder andere over huurverhoging, samenwerking, stijging lasten huurders en verkoopbeleid Accolade.
Overleggen rondom onderhoud woningen 2022 en de effecten van de enorme prijsstijgingen op de plannen.

Verder zijn de volgende adviezen uitgebracht.

Huurverhoging 2022

Wij hebben positief geadviseerd nadat Accolade met een herziene aanvraag kwam. De maximale huurverhoging is 2,3, is inflatie. Een deel van de woningen welke een huurprijs hebben boven de streefhuur krijgen 0%.

Verkoop woningen

In verband met de stijgende wachttijden voor met name gezinswoningen heeft Accolade het voorstel gedaan om het verkoopprogramma voor 5 jaar stop te zetten. Wij zijn hier heel blij mee en hebben hier de afgelopen vier jaar ook steeds voor gepleit. Over vijf jaar gaan wij opnieuw het gesprek aan over al of niet verkopen woningen.

Arbeidsmigranten

Inmiddels ligt het adviesdocument op tafel en zal deze worden besproken. De werkgroep is ontbonden en hiervoor in de plaats komt een klankbordgroep beleidszaken en een Platform om initiatieven te bedenken om arbeidsmigranten te laten mee doen in de dorpen. wijken en buurten.

Beleid Statushouders

Het voorstel van deze werkgroep is aangenomen door de gemeenteraad. In samenwerking met de woningcorporaties en de Gemeente hebben wij een degelijk document neergelegd bij de gemeenteraad. Niet langer is het alleen de woningcorporatie die aanzet is voor het leveren van opvangplekken. Ook de gemeente heeft een actieve rol om leegstaand gemeentelijk vastgoed hiervoor in te zetten. Tevens wordt er ook gekeken naar de particuliere sector.

Ook is het gelukt om de opvang niet los te zien van andere doelgroepen welke een woning nodig hebben. Gekozen is om dit onderdeel te laten zijn van de integrale aanpak huisvesting speciale doelgroepen. Hiermee willen wij voorkomen dat de leefbaarheid van buurten en wijken onderdruk komt te staan. Dus heeft een wijk al genoeg inwoners afkomstig uit speciale doelgroepen dan komt een slot op toewijzing in die betreffende wijk of buurt. De regie over dit alles komt bij de gemeente te liggen en periodiek wordt de actuele situatie met ons besproken.

Regeling om energielasten te verlagen vanuit de overheid. Spuk- middelen

De gemeenten hebben eenmalig geldmiddelen beschikbaar gekregen om mensen met de laagste inkomens te ondersteunen in het verlagen van hun energie lasten. Van de Gemeente ontvingen wij en De Bewonersraad de plannen voor Noordwest Friesland in concept.

Hierop hebben wij gereageerd en aangegeven dat het wat ons betreft geen stuk met visie is.
Wederom is het een eenmalige actie en worden er in onze ogen niet de juiste keuzes gemaakt.

Wat heb je aan een tegoedbon voor energiebesparende middelen als de keuze te beperkt is en de duurdere producten om te besparen niet betaald kunnen worden met de tegoedbon.
Maak je wel de juiste keuzes zonder hulp. Ons advies is op dit punt dan ook, laat de energiecoaches welke langskomen met jou bepalen wat nodig is en bestel dit dan via de coach. De een heeft iets meer nodig dan de ander en zo kom je gezamenlijk tot oplossingen.

Verder zit er een regeling in voor vervanging energie slurpende huishoudelijke apparaten.

Wij hebben aangegeven dat deze regeling niet eenmalig moet blijven maar juist opgenomen moet worden in de standaard regelingen van de sociale dienst.
Ook vinden wij dat er meer energiecoaches nodig zijn voor een langere periode binnen Waadhoeke.

Afwachten wat er nu gaat gebeuren.

Kennismaking met nieuwe directie Accolade

Wij hebben een prettig en boeiend gesprek gehad. Veel zaken hebben wij kunnen delen en werden ook door hun herkent. Signalen van onze kant zijn meegenomen. Beide partijen hebben aangegeven dit vaker te willen doen. Zo zetten wij Franeker aandachtspunten op de kaart.

Kennismaking met nieuwe manager Vastgoed Accolade

Ook hier hebben wij prettig en uitvoerig mee gesproken, met name over onze zorgen over de werkwijze binnen Accolade.

Prestatie afspraken met Gemeente en woningcorporaties

Op dit moment worden de afspraken van 2021 geëvalueerd en wachten wij de nieuwe voorstellen van met name Accolade af. Wij blijven sturen op betaalbaarheid, kortere wachttijden en energiebesparing.


• Geplaatst op 01 mei 2022