Waar zijn wij mee bezig?

Een overzicht van de belangrijkste onderwerpen welke wij hebben behan-deld of nog mee bezig zijn.

Huurverhoging

Op verzoek van Accolade hadden wij advies uitgebracht op hun voorstellen voor de huurverhoging. Na een aanvullende toelichting hadden wij met De Bewoners een positief advies uitgebracht over één van de door hun voorgestelde scenario’s. Op het moment dat wij dit hadden verstuurd kwam het in- middels bekende bericht vanuit de overheid dat er dit jaar geen huurverho ging zou plaatsvinden voor het overgrote deel van de huurders. Inmiddels bent u geïnformeerd hierover door Accolade.

Huurverlaging

Accolade heeft iedereen benaderd welke hiervoor in aanmerking komt. De teksten van de brieven hebben wij ontvangen.

Regelementen Renovatie, sloop-nieuwbouw en vergoedingstabel

Na een jaar van soms stevige overleggen zijn wij na aanpassingen akkoord gegaan met het reglement. Inmiddels heeft ook de Gemeente Waadhoeke de stukken ontvangen en zij hebben na overleg met ons en Accolade hierop positief gereageerd.

Arbeidsmigranten beleid en convenant

Voor wat betreft het convenant liggen de zaken even stil. Een aantal partijen vinden het niet concreet genoeg. Als HVF hebben wij aangegeven dat indien er een gemeentelijke bijdrage wordt opgenomen voor het mee laten doen van arbeidsmigranten in dorpen, wijken en buurten voor ons de zaak is afgerond. Deze bijdrage zal naar een Platform gaan welke zich richt op het betrekken van arbeidsmigranten bij activiteiten in de dorpen, buurten en wijken. Voorbeeld taalcursus of deelnemen aan sport en spel.

In mei starten wij met de evaluatie van het huidige beleid voor arbeidsmigranten.
Indien u het vermoeden heeft dat er zonder vergunning een woning kamergewijs wordt verhuurd, dan kunt u dit melden bij de Gemeente of bij ons. Wij vinden dat volgens de afspraken in het beleid deze mensen recht hebben op een nette en veilige woning.

Statushouders

Inmiddels is er een overleg gestart rondom huisvesting statushouders. De eerste oriënterende gesprekken zijn geweest. Vanuit de HVF is aangegeven dat wij huisvesting zien in de lijn van draagkracht in buurten en wijken. Mede gezien het feit dat ook in Franeker veel Ex GGZ patiënten er voor kiezen om hier te blijven wonen en ook deze doelgroep recht heeft op een sociale huurwoning.

Voor ons geldt dat huisvesting niet alleen de stad maar over de gehele Waadhoeke dient te geschieden.
In onze ogen wordt de taakstelling welke de Gemeente heeft voor huisvesting statushouders te eenzijdig bij de woningcorporaties neergelegd. De Gemeente zou zelf hierin ook mede kunnen voorzien.

Ook is de problematiek van begeleiding aan de orde gesteld.
In onze ogen is deze veel te beperkt en worden de statushouders te snel losgelaten door de begeleiding.

Verder overleg moet komen tot beleid binnen de Waadhoeke. Wij houden u op de hoogte.

Lokaal akkoord

Vorig jaar is de Woonvisie voor de Gemeente Waadhoeke vastgesteld door de raad. Wat volgt is een lokaal akkoord waarin woningcorporaties, Gemeente en huurdersverenigingen afspreken wat zij de komende vijf jaar willen bereiken. Voor ons belangrijke punten zijn hierin.

 • –  Daling wachttijden woningzoekenden in Franeker.
 • –  Betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van woningen.

Deze punten worden dan ook jaarlijks meegenomen in de prestatie afspraken met de Gemeente en woningcorporaties.

Overleg betaalbaarheid en duurzaamheid woningen

Met de andere huurdersorganisaties is er een overleg gestart rondom de effecten van duurzaamheid op de huurprijs en daling energiekosten.
Accolade heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Hiervoor hebben wij begrip maar roept wel de vraag op levert het de huurder ook iets op.

Hierover zijn door de verschillende huurdersorganisaties eigen onderzoeken ingebracht over de effecten en met name ook de beleving van huurders.
Vanuit Franeker is een onderzoek in gebracht rondom de stijging huurprijzen als gevolg van verduurzaming. De Bewonersraad heeft met name onderzoek gedaan wat de ervaringen van bewoners zijn na verduurzaming.

Doelstelling van dit overleg is te komen tot een gezamenlijk streven om woningen te verduurzamen en niet onbelangrijk ook nog betaalbaar te houden.
Een eerste afspraak is gemaakt om daar waar men verduurzaamd om de effecten ervan te gaan volgen en ook te bespreken met elkaar.

Onderhoudsbegroting

Deze is uitvoerig met ons besproken. Elke drie maanden hebben wij nu een voortgangsoverleg dit werkt erg prettig.
De werkzaamheden welke vorig jaar zijn blijven liggen door corona worden dit jaar alsnog opgepakt.

Overleg betaalbaarheid en maatwerkkoffer

Dit overleg heeft even stilgelegen omdat de Gemeente geen personeelsruimte had om mee te praten. Inmiddels is dit geregeld en kunnen wij weer verder. Doel is om via verschillende middelen en organisaties bewoners zo snel mogelijk te ondersteunen bij financiële problemen.
Dit is mede noodzakelijk nu met ingang van dit jaar de wet vroeg signalering schulden in werking is getreden.
In de afgelopen periode zijn er via Accolade al de nodige acties geweest rondom de gevolgen van Corona. Wij hopen dat met deelname van de Gemeente nu vaart te kunnen zetten achter de te maken afspraken. Hierna is ook helder wie wat gaat doen.

Visitatie Accolade

Om de zoveel tijd worden belanghebbers door een onafhankelijk partij gevraagd hoe zij tegen Accolade aankijken. Ook dit jaar gaat dit weer gebeuren. Uw voorzitter zal aan deze gesprekken deelnemen en aangeven wat er in onze ogen goed gaat en waar nog verbeter punten zitten.

Overleg Friese woningcorporaties en huurdersverenigingen

Voor het eerst is een start gemaakt met dit overleg. Digitaal met een mooi programma om elkaar te leren kennen en aan te geven wat er leeft binnen de huurdersorganisaties en woningcorporaties in Friesland. Dit najaar zal dit een vervolg krijgen. Wij kijken hier naar uit.

Overleg met De Bewonersraad

Regelmatig vindt overleg plaats over zaken welke te maken hebben met Accolade of de Gemeente Waadhoeke. Een goed overleg waarbij wij elkaar goed aanvullen op inhoud. Ook de inhuur van personeel door ons bij de bewonersraad loopt goed. Ruud Leerink neemt veel schrijfwerk, denk hierbij aan adviezen etc van ons over. Ook verdelen wij de overleggen met externe partijen. Dit verlaagt de druk binnen ons bestuur. Zijn bijdrage aan ons is geëvalueerd en wij zijn daar positief over. Ook hiermee gaan wij door.

Overleg met Accolade over lokale zaken

Dit loopt soepel en prettig.
In dit overleg komen lokale zaken als bijvoorbeeld;

 • –  Hoe gaat het met de nieuwbouw, heeft iedereen uit It Ankerplak plek.
 • –  De grote doorloop in de Froonacker.
 • –  Slechte staat van onderhoud van panden.Het Skoalhuys hebben wij veelvuldig aangehaald en dat wordt nu

  aangepakt.

 • –  Verder wijzen wij op zaken als slecht uitziende stegen met veel onkruidmaar ook signalen uit de wijken nemen wij mee.
 • –  Signalen van onderverhuur.
 • –  Niet juist oppakken van klachten huurders.
 • –  Etc.

 

Hulp bij geldzaken

Wilt u meer weten, of twijfelt u of u in aanmerking komt voor een van deze regelingen, kijk op de website:

www.frieshuurderssteunpunt.nl


• Geplaatst op 02 juni 2021