Uitnodiging Ledenvergadering 23 mei 2022

Geachte leden,

Bij deze wordt u uitgenodigd tot het bijwonen, meedenken en meepraten

tijdens de algemene ledenvergadering van onze Huurdersvereniging op:

 

Maandag 23 MEI 2022
Aanvang 20.00 uur in Sjaerdemastate

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. In-/uitgaande stukken
 4. Goedkeuring notulen 19-11-2019
 5. Goedkeuring jaarverslagen 2020 /2021
 6. Verslag Kascontrole commissie
 7. Begroting 2022
 8. Samenwerking HVF – Bewonersraad Friesland
 9. Samenwerking Friese Huurdersverenigingen
 10. Prestatieafspraken Gemeente Waadhoeke
 1. Accolade-H.V.F.
 2. Energiebeleid/Energieneutraal.
 3. Huurverhoging2022
 4. Rondvraag.Sluiting.

• Geplaatst op 01 mei 2022