Notulen ledenvergadering Huurdersvereniging Franeker 29 april 2019

Aanwezig: 3 leden en namens het bestuur M. Duyzer, G. Lap en R.G.
Liemburg. Afwezig met kennisgeving: Fam. Kop, Gerbrandy, en Visser.

 1. Opening
  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De opkomst is wederom zeer laag.

 1. Mededelingen
  Inmiddels heeft een ieder de brief van Accolade inzake de huurverhoging ontvangen. Bij diverse renovaties zijn er problemen bij de installatie van de keukens. Op 09-05-2019 wordt er gesproken over de servicekosten van Sjaerdemastate.
 2. In-/uitgaande stukken
  Het overleg aangaande arbeidsmigranten verloopt zeer positief. Hier is een werkgroep voor ingesteld, waarin onder andere zitting hebben:
  gemeente, Accolade, de Huurdersvereniging Franeker, de Wijkraad, De Bewonersraad, werkgevers, uitzendbureaus.
 3. Goedkeuring notulen 19-11-2018
  Geen op- of aanmerkingen, de notulen worden goedgekeurd.
 4. Gezocht Nieuwe Bestuursleden
  Dit punt blijft op de agenda staan, Ronald Liemburg is als bestuurslid
  toegevoegd, maar wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe
  bestuursleden.
 5. Goedkeuring Financieel Jaarverslag 2018
  Het financieel jaarverslag 2018 wordt door de vergadering
  goedgekeurd.
 6. Verslag kascommissie
  Kascommissie bestaande uit (Gerbranda en Visser) zijn niet aanwezig,
  doch zij hebben een schriftelijke verklaring inzake goedkeuring afgegeven.
  De boeken over boekjaar 2019 zullen worden gecontroleerd door
  de heren: Gerbranda en Kiemel.
 7. Samenwerking HVF – Bewonersraad Friesland
  Vanaf 11-05 is er een nieuwe medewerker, Dhr. R. Leerink, door de
  Bewonersraad aangenomen, deze zal ons in het vervolg gaan ondersteunen.
 8. Samenwerking Friese Huurdersverenigingen
  Samenwerking verloopt stroef, doch ons gezamenlijk initiatief
  www.frieshuurderssteunpunt.nl is uniek en werkt goed.
 9. Prestatieafspraken gemeente Waadhoeke
  Gaat de goede kant op. Er is behoefte aan nieuwbouw, met als speerpunten:
  Accolade zover zien te krijgen om betaalbare woningen neer te
  zetten en de behoefte aan energiebesparende maatregelen op
  bestaande woningen. Verder wordt er gesproken over betaalbaarheid
  van woonlasten voor de diverse inkomensgroepen.
 10. Accolade – H.V.F.
  Soms hebben we goede gesprekken en soms weten we niet wat
  Accolade echt wil. Wij blijven sturen op lastenverlaging binnen de organisatie Accolade. Dit met als insteek beter voor de huurder.
 11. Energiebeleid/ energie neutraal
  Accolade is bezig met het isoleren van woningen en het plaatsen van
  zonnepanelen. Als je van Accolade zonnepanelen krijgt aangeboden
  qua aantal 5 stuks of minder, niet doen. Dit is bij lange na niet
  voldoende om een toekomstig verbruik van 2700 kWh per jaar voor de warmte installatie te kunnen opvangen.
 12. Fonds klein onderhoud – Glasfonds
  Nieuwe lijst voor het servicefonds staat op internet. De Huurdersvereniging heeft opheldering gevraagd waar het bedrag van €150.000,00 in het glasfonds aan wordt uitgegeven. Het vermoeden bestaat dat breuk en vervanging van glas ook uit dit fonds betaald wordt en daar is dit fonds niet voor.
 13. Huurverhoging 2019-2020
  Iedereen heeft een brief ontvangen van Accolade aangaande de huurverhoging.
  Er staat een flyer met toelichting op de website van
  Accolade (doch deze is volgens ons niet volledig)
 14. Hoe ervaart u als huurder Accolade
  Dit punt laten we staan.
 15. Overlast
  Dit punt laten we staan, bij overlast schrijven, schrijven, schrijven en
  een dagboek bijhouden.
 16. Rondvraag
  Geen punten.
 17. Sluiting
  De voorzitter sluit de vergadering om 21.30u. en wenst een ieder wel thuis.

• Geplaatst op 06 november 2019