Notulen ledenvergadering 19 november 2018

Aanwezig: 5 leden en namens het bestuur M. Duyzer en G. Lap en Mw. A. Broersma van de Bewonersraad.

Afwezig met kennisgeving: Fam. De Roo en dhr. R. Liemburg.

1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De opkomst is zeer laag en dat terwijl er belangrijke zaken op de agenda staan.

2. Mededelingen
Dhr. Liemburg heeft zich gemeld als kandidaat bestuurslid. Een gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden en besloten is om eerst een periode mee te draaien voor dat hij definitief besluit bestuurslid te worden. Helaas kan hij er vanavond niet bij zijn i.v.m. onverwacht overwerk.

3. In en uitgaande stukken
Deze staan als agendapunt vermeld en komen daar aan de orde.

4. Goedkeuring notulen d.d. 30-4-2018
De notulen worden goedgekeurd met dank aan de notulist.
Vraag naar aanleiding van de notulen; Is alles geregeld in verband met de wet op de privacy (AVG)
Het bestuur geeft aan dat alles is geregeld. Dit met dank aan de ondersteuning van de Bewonersraad.

5. Bestuursleden en de toekomst van de HVF
Het bestuur is blij dat er één lid zich heeft gemeld voor het bestuur, maar betreurd het dat van de bijna 800 leden er zo weinig animo is voor een bestuursfunctie. De club is klein en het werk veel.
Ook het risico om zaken goed op te pakken bij ziekte van een bestuurslid is aanwezig.
Het bestuur geeft aan dat het belang van de leden voorop staat en dat indien er zaken wijzigen dit prioriteit 1 is.

Vanuit de aanwezige leden wordt aangegeven dat dit wel erg kwetsbaar is en of het wel verstandig is zo door te gaan. Is verdere ondersteuning vanuit de bewonersraad mogelijk zonder dat de HVF haar zelfstandigheid verliest is de vraag.

Na enige discussie geven de leden opdracht om naar een oplossing te zoeken met de bewonersraad, hierbij rekening houdend met de zelfstandigheid van Franeker.
De leden zien graag in de ledenvergadering van april 2019 de voorstellen tegemoet.

6. Begroting 2019
Deze wordt zonder verdere vragen goedgekeurd.

7. Uitkomst betaalbaarheidsonderzoek
Het bestuur geeft met de Bewonersraad een toelichting op de uitkomsten. Gezien het geringe aantal deelnemers kan de uitkomst als indicatie worden meegenomen in de gesprekken met de gemeente en Accolade.

Vraag uit de leden: Waarom moeten jaarlijks de huren stijgen nog even en mijn gehele AOW gaat op aan huur. Door het bestuur is uitleg gegeven hoe het wettelijk werkt. Ook heeft het bestuur aangegeven dat zowel bij Accolade als de Gemeente is aangegeven dat je ook op een andere wijze naar de huurprijzen kunt kijken.

Stel een woning staat 30 jaar en kan met alle aanpassingen nog 30 jaar mee. Vraag is dan is op basis van de lasten hypotheek en onderhoud etc de huidige huur wel nodig of kan hij lager.
Vanuit de politiek is deze denkrichting niet te verwachten maar van onderop willen wij wel proberen deze discussie los te krijgen.

8. Stand van zaken FKO (servicefonds)
Naar aanleiding van een onderzoek door uw huurdersvereniging zijn wij met Accolade en de overige huurdersvereniging begonnen aan het doornemen van het fonds. Al snel kwamen wij tot de conclusie dat de posten in het fonds voor een deel niet meer van deze tijd waren. Met dit uitgangspunt is een discussie gestart wat nu wel en nu niet voor het fonds was.
Na het maken van een moderne lijst zijn alle kosten welke geboekt zijn in 2016 opnieuw bekeken en waar nodig verwijderd of toegevoegd. De uitkomsten zijn opnieuw berekend, waarop een bedrag per maand voor rekening huurder wordt vastgesteld.
Wat is er nu definitief afgesproken en wat staat er nog open. Afgesproken moderne lijst gaat per 1-1-2019 in. Huurders worden hierover geïnformeerd.
– Tarief wordt bepaald op basis van de kosten van twee jaar eerder. Boekhoudkundig kan een jaar eerder niet.

Bovenstaande is in goede harmonie bereikt met elkaar. Ook bleven er een aantal zaken over waar wij niet uitkwamen onderling. Deze punten worden door de voorzitters met de Directie van Accolade opgepakt.

Deze zijn:
-Bepalen of er een afschrijfssysteem op materialen uitgewerkt gaat worden.

Huurdersverenigingen vinden dat er ook rekening gehouden moet worden met afschrijving materialen.
-Bepalen of artikelgroep 300 vanuit het mutatieonderhoud geboekt kan worden op het FKO.

Huurdersvereniging vinden dat als een woning leegkomt en wordt opgeknapt door Accolade dat deze kosten niet uit het fonds mogen komen. -Bepalen of het tekort van voorgaande jaren wel of niet goed gemaakt kan worden in de tariefstelling.

Huurdersverenigingen vinden dat dit niet achteraf kan. Accolade had jaarlijks kunnen verzoeken om de tarieven aan te passen. Dat zij dat niet hebben gedaan is hun keuze.

9. Stand van zaken omtrent energieneutraal
Adviesaanvraag ontvangen en deze op het punt bijdrage huurder afgewezen.
De huurder gaat namelijk drie keer betalen in de constructie van Accolade, zowel in de puntentelling van de woning, WOZ en Label, en daarnaast een vast bedrag.
Wij de Bewonersraad en HVF hebben aangegeven dit niet te willen mede omdat dit ook weer een aanslag doet op de huurtoeslag. In onze optiek heeft Accolade voldoende middelen om dit te betalen. Ook hebben wij aangegeven deze collectief te huren. Is goedkoper voor iedereen. Opnieuw zullen wij hierover in gesprek moeten. Wij raden huurders af akkoord te gaan met dit voorstel als Accolade hun benadert voor zonnepanelen. Maar het dilemma is dat de huurders zelf de keuze vrijheid hebben om op voorstellen van Accolade in te gaan.

10. Stand van zaken controle nieuwe huurprijzen
Uit de overzichten welke wij ontvangen blijkt dat dit nu goed gaat. Leuke bijkomstigheid van de controle door Franeker is dat de Bewonersraad dit ook heeft aangekaart en er ook bij de andere plaatsen inmiddels 500 huurders geld terug hebben ontvangen. In Franeker 56 huurders.

11. Accolade-HVF- De Bewonersraad
De onderlinge relatie met Accolade is zich positief aan het ontwikkelen. Ook met de bewonersraad werken wij goed samen. Dit ondanks onze verschillen. De bewonersraad bevestigt dit en geeft aan dat ook zij de samenwerking als nuttig en zinvol ervaren.

12. Prestatieafspraken Gemeente-Accolade-HVF
Voor 2019 zijn deze weer gereed en zullen na ondertekening op worden genomen in het volgende blad. Waar hebben wij zoal afspraken over ge- maakt. Verminderen wachttijden, huurprijzen, eventuele nieuwbouw. Plaatsen diverse doelgroepen. Dit laatste is ook aan de orde geweest bij een kernteam bijeenkomst van de Gemeenteraad. Huurdersorganisaties hebben aangegeven dat er in Franeker geen ruimte meer is en dat er gekeken moet worden naar ook de particuliere sector.

Het kan in onze ogen niet zo zijn dat er woningen van Accolade, 1450 stuks, waar nu al de wachttijden hoog zijn worden ingezet voor plaatsing met voorrang voor de diverse doelgroepen zonder dat hier goed beleid op is gemaakt.

13. Hoe ervaart u als huurder Accolade
Zowel positief als negatieve signalen zijn nog steeds welkom.

14. Overlast
Ervaart u overlast meldt het ons. Wij geven graag advies.

15. Rondvraag
Opnieuw komt de vraag over het sneeuwvrij maken van de binnen wegen bij Parkstate/Parklaan.
Uitleg gegeven hoe het juridisch zit maar de bewoners zijn en blijven van mening dat Accolade hier een rol heeft. Wij nemen dit mee naar Accolade.

16. Sluiting
Om 21.45 sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng.


• Geplaatst op 01 mei 2022