Gemeente Waadhoeke

Convenant arbeidsmigranten
Doel is afspraken te maken over ondersteuning arbeidsmigranten vanuit de diverse partijen. Hoofddoel daarbij is Leefbaarheid en samen doen staat voorop.
Dit proces loopt nog. Uitdagend is het wel want net als het beleid wat is
afgesproken zal ook in het convenant duidelijkheid voorop moeten staan en ook zal het uitdagend moeten zijn voor de ondertekenaars.

Woonvisie Gemeente Waadhoeke
Deze is afgerond. Ook hieraan mochten wij meewerken.

Prestatie afspraken met Accolade en Gemeente
2019 is geëvalueerd en de nog openstaande acties zijn besproken.
Dit geldt ook voor de lopende afspraken 2020.
Verder wordt er nu gewerkt aan de afspraken voor 2021.
Voor ons blijft betaalbaarheid en voldoende huurwoningen in Franeker het uitgangspunt.
De wachttijden op een huurwoning met name voor twee of meer persoons-huishoudens baart ons zorgen. Er liggen afspraken voor 37 nieuwe te
bouwen woningen maar wij denken dat meer actie nodig is.

Werkgroep betaalbaarheid
Voor huurders welke in de financiële problemen komen is een vangnet
nodig. Binnen de werkgroep werken wij dit uit met de Gemeente en de
beide woningcorporaties.
Doel 2020 is inrichten proces en op basis van zaken welke nu al spelen
kijken wat de beste oplossing is en hierop de afspraken verfijnen. Op dit
moment wachten wij op nieuwe deelname vanuit de gemeente. Vorige
deelneemster is hier niet meer werkzaam.

Twee jaar geleden is de website Fries Huurderssteunpunt in het leven geroepen. Hier vindt u allerlei nuttige informatie over welke gemeentelijke regelingen er zijn.
Hieronder staan voor de gemeente Waadhoeke de diverse mogelijkheden.

Deze regelingen zijn er niet voor niets, schroom niet om hulp te
vragen!

 

Hulp bij geldzaken

– Aanvragen uitkering
– Hulp bij administratie / schulden
– Humanitas Thuisadministratie
– Landelijke toeslagen en subsidies
– Maatschappelijk werk
– Schulddienstverlening

Laag inkomen

– Bijzondere bijstand
– Collectieve ziektekostenverzekering AV Frieso
– Huurtoeslag
– Individuele inkomenstoeslag
– Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapslasten

Regelingen voor gezinnen met kinderen

– Dubbele kinderbijslag bij thuiswonende gehandicapte kinderen
– Individuele studietoeslag
– Jeugd sport en cultuurfonds Stichting Leergeld
– Jeugdzorg
– Kinderopvang toeslag
– Kind gebonden budget

Moeite met rondkomen

– Kringloopwinkel
– Voedselbank

Overige regelingen

– Centraal meldpunt voor klacht of melding
– Juridisch advies
– Regelingen voor gezinnen met kinderen
– Dubbele kinderbijslag bij thuiswonende gehandicapte kinderen
– Individuele studietoeslag
– Jeugd sport en cultuurfonds Stichting Leergeld
– Jeugdzorg
– Kinderopvang toeslag
– Kindgebonden budget

WMO-regelingen

– Wmo-loket gemeente

 

Wilt u meer weten, of twijfelt u of u in aanmerking komt voor een
van deze regelingen, kijk op de website:

De Verenigde Friese Huurdersorganisaties


• Geplaatst op 19 november 2020