Concept Jaarverslag 2019

Door dat de ledenvergaderingen dit jaar niet kunnen plaatsvinden hierbij
alvast in concept het Jaarverslag en de cijfers van 2019.

Inhoudsopgave:
– Voorwoord
– Leden en contact met de leden
– Bestuur HVF
– Contact met Accolade
– Contact gemeente en politiek
– Samenwerking met De Bewonersraad
– Financiën
– Bijlage 1
– vervolg Bijlage 1

 

Voorwoord.
Een bewogen jaar in diverse opzichten.
Veel extra overleggen met Accolade en de Gemeente Waadhoeke.
De ledenvergadering was duidelijk in 2018 blijf zelfstandig voor Franeker en
bekijk ook andere oplossingen. Hiermee is het bestuur aan de slag gegaan.
De eerste stappen zijn gezet en zullen in 2020 een vervolg krijgen.

De cocreatie met Accolade werpt zijn vruchten af en dit motiveert. Zeker de
manier waarop partijen elkaar hierin vinden.

De samenwerking met De Bewonersraad blijf zijn vruchten afwerpen en
wordt voortgezet in een vaste ondersteuning per 2020.
Ook het afgelopen jaar hebben wij weer veel adviezenaanvragen kunnen
afhandelen. Sommige zaken liggen nog op de gesprekstafel.

De Prestatie afspraken met de Gemeente voor 2020 zijn afgerond en
getekend.

De blijvende groei van het aantal leden is voor ons een bevestiging dat wij
nodig zijn.

Voor een overzicht van de behandelde onderwerpen en activiteiten
verwijzen wij naar bijlage 1.

R. Duyzer, voorzitter

 

Contact met de leden.
Twee keer hebben wij een ledenvergadering gehouden met diverse
onderwerpen.

Via ons blad Huizenissen zijn onze leden geïnformeerd.
Waar nodig is individuele ondersteuning verleend aan leden.
Twee bewonersgroepen worden in hun contacten met Accolade door ons
ondersteund.

Een derde bewonersgroep wordt indien gevraagd geadviseerd door ons.
De afspraken met de bewonerscontactgroep Froonacker lopen goed. Waar
nodig geven wij advies.

Met de Friese huurdersvereniging hebben wij de website
www.frieshuurderssteunpunt.nl op gezet. Hier kan men zin welke toelagen er te verkrijgen zijn voor
mensen met een kleine beurs via de overheid of gemeente. In 2020 zullen
wij hier nog meer aandacht aan geven via een flyer.

Binnen ons ledenbestand zien wij een gestage groei. Op dit moment is
53% van de huurders lid. De daling door het vertrekken van leden uit het
Ankerplak hebben wij goed op kunnen vangen.

Bestuur HVF.
Het bestuur bestaat uit 3 leden.
De heren M. Duyzer, G. Lap en R. Liemburg.
Contactpersoon uit de Professorenbuurt Mw H. de Vries

Verdere uitbreiding is nog niet gelukt. Wel hebben wij de ondersteuning
vanuit de Bewonersraad uitgebreid zodat het bestuur wat ruimte krijgt.

R. Leerink ondersteund ons voor 18 uren per maand.
Verder oriënteren wij ons op wat nog meer nodig is.

In 2020 zal het penningmeesterschap van G. Lap overgaan naar
R. Liemburg.

De herverdeling van taken heeft de aandacht gehad en zal ook voor 2020
een aandachtspunt blijven.

Een pluim voor onze vrijwilligers en dank voor jullie inzet !
Het bestuur wordt ondersteund door twee leden voor redactiewerk en
coördinatie vrijwilligers.

Ook onze overige vrijwilligers worden zeer gewaardeerd en jaarlijks met
kerst met een presentje beloont voor hun inzet.

Het bestuur vergadert periodiek en waar nodig vindt extra overleg plaats.

 

Contact met Accolade
De lijn om tot een betere relatie met de directie van Accolade te komen is
voortgezet. De ontwikkelingen zijn positief en er wordt periodiek
geëvalueerd. Voor ons gevoel zijn wij er nog niet maar er worden stappen
gezet.

Verder zijn er de reguliere overleggen op bestuurlijk niveau. Hier worden
vooral de beleidszaken besproken.

Het afgelopen jaar hebben wij gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht
op diverse onderwerpen. Denk hierbij aan huurbeleid, financieel beleid,
prestatie afspraken met gemeente, energiebeleid, woonruimtebemiddeling
etc.

In co-creatie is met Accolade en Ho-stess en de Bewonersraad het Fonds
Klein Onderhoud in 2018 verbeterd. Het effect hiervan is dat per 1 juli
2020 de bijdrage wordt verlaagd.

Rondom de protocollen herstructurering en renovatie werden gezamenlijk
stappen gezet.

Helaas is door verschillend in inzicht rondom uitleg wetgeving hier enige
tijd een stagnatie geweest. De gesprekken lopen inmiddels weer.

Deze manier van werken bevorderd het begrip voor elkaar en werpt dan
ook hier en daar zijn vruchten af. De openheid en expertise aan tafel
werkt prettig.

Uit de rapportage huurprijzen welke wij drie maandelijks ontvangen blijkt
dat Accolade de huurprijzen nu goed onder controle heeft. Een compliment blijft op zijn plaats.

Op lokaal niveau wordt regelmatig overlegd over Franekerzaken met
Accolade. Dit overleg verloopt voorspoedig.

 

Contacten met Gemeente en Politiek.
Er is goed contact met het gemeentelijk apparaat. Daar waar het gaat om
volkshuisvestelijke gegevens kunnen wij een beroep op hen doen. De
prestatieafspraken tussen Accolade, gemeente en HVF voor 2020 zijn
gezamenlijk besproken en uit onderhandeld. Met name de oplopende
wachttijden zijn nog steeds zorgwekkend. Vanuit de HVF is verder aandacht
gevraagd voor betaalbaarheid, beschikbaarheid en verduurzaming bezit
Accolade.

Met partijen welke binnen de nieuwe gemeente Waadhoeke actief zijn voor
de volkshuisvesting zijn inmiddels agenda afspraken gemaakt over diverse
onderwerpen.

Ook zijn wij actief betrokken bij de nieuw te ontwikkelen afspraken binnen
de gemeente.

Denk hierbij aan het sociaaldomein en bijzondere doelgroepen zoals
arbeidsmigranten, statushouders en ex GGZ.

In 2019 hebben wij met alle betrokken partijen het beleid voor huisvesting
arbeidsmigranten uitgewerkt. Met een wel willende inzet van alle partijen
is er een unaniem advies aan de Gemeente Waadhoeke gegeven.
Resultaat beleid is ongewijzigd overgenomen door de Gemeenteraad. Hier
mag iedereen trots op zijn.

 

Samenwerking met De bewonersraad.
In juli 2016 hebben wij hiermee een start gemaakt. Beide partijen zien
duidelijke meerwaarde en wij weten elkaar waar nodig goed aan te vullen.
Periodiek is er overleg. De adviesaanvragen worden gezamenlijk opgepakt
en afgerond.

Gezamenlijk zoeken wij naar oplossingen om te zorgen voor goed beleid in
het belang van onze leden en de doelgroep.
De samenwerking en ondersteuning blijft dan ook gehandhaafd en wordt
in uren uitgebreid.

Financieel.
Dit jaar is de contributie gelijk gebleven op € 10,80 per jaar.
Financieel gezien staan wij er goed.
De kosten voor ondersteuning bleven in 2019 binnen de geaccordeerde
bedragen.

 

Bijlage 1.
Activiteiten 2019

Diversen Accolade:
– Huursombenadering en Huurbeleid
– Reactie op bestuur verslag Accolade 2018
– Reactie op begroting Accolade 2019
– Eerste korte reactie op conceptbegroting 2020
– Ontwikkelen protocollen Herstructurering en renovatie
– Controle en correctie aanvang huurprijzen
– Nieuwe opzet voor verhuur woningen ( W.R.B.)
– Reactietijd op huurwoningen
– Lange wachttijden gezinnen op een woning
– Wijzigingen Warmte wet en gevolgen.
– Tijdelijke wijziging openingstijden kantoor Franeker
– Verdeelsleutel schoonmaak en kosten elektrisch appartementen
– Energiebeleid
– Bestuurlijk overleg. ( Accolade )
– Bestuurlijk overleg R.V.C.

Franeker Lokaal
– Lokaal periodiek overleg over Franeker zaken met Accolade
– Ondersteuning Bewonersgroepen
– Ondersteuning individuele huurders
– Twee ledenvergaderingen
– Podiumoverleg  met De Bewonersraad
– Overleg Friese Huurdersorganisaties
– Bestuursvergaderingen
 

Gemeente Waadhoeke:
– Prestatie afspraken Accolade en gemeente
– Nabespreking resultaten uit prestatieafspraken 2018
– Evalueren voortgang Prestatieafspraken 2019
– Maken prestatieafspraken voor 2020
– Meedenken in werkgroep Maatwerkkoffer ( vangnet financiële problemen)
– Overleg met nieuwe deelnemers op gebied volkshuisvesting Waadhoeke
– Mee denken over nieuwe Woonvisie
– Reactie op woningmarkt Analyse Gemeente.
– Ontwikkelen nieuwbeleid Huisvesting Arbeidsmigranten
– Overleg convenant Huisvesten arbeidsmigranten naar aanleiding van goedgekeurd  beleid
– Overleg met gemeente inzake duurzaamheid
– Agenderen bespreekpunten voor 2020 Waadhoeke breed
– Regelmatig bijwonen gemeenteraadsbijeenkomsten

 


• Geplaatst op 19 november 2020