Nieuws

Iets meer dan 30 jaar geleden mocht ik als initiatiefnemer met enkele anderen de Huurdersvereniging Franeker oprichten. Een bloeiende periode brak aan waarin wij veel zaken hebben kunnen oppakken en hebben kunnen regelen. Download het artikel

Hier kunt u beide jaarverslagen downloaden. Download Jaarverslag 2020 Download Jaarverslag 2021

Aanwezig: 5 leden en namens het bestuur M. Duyzer en G. Lap en Mw. A. Broersma van de Bewonersraad. Afwezig met kennisgeving: Fam. De Roo en dhr. R. Liemburg. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De opkomst is zeer laag en dat terwijl er belangrijke zaken op de agenda staan. […]

Geachte leden, Bij deze wordt u uitgenodigd tot het bijwonen, meedenken en meepraten tijdens de algemene ledenvergadering van onze Huurdersvereniging op:   Maandag 23 MEI 2022 Aanvang 20.00 uur in Sjaerdemastate Agenda Opening Mededelingen In-/uitgaande stukken Goedkeuring notulen 19-11-2019 Goedkeuring jaarverslagen 2020 /2021 Verslag Kascontrole commissie Begroting 2022 Samenwerking HVF – Bewonersraad Friesland Samenwerking Friese […]

Geachte leden en huurders., Zoals het er nu uit ziet is er op 23 MEI weer een algemene leden vergadering, de laatste vergadering was in november 2019. Ondanks het gemis van de stem van de leden heeft het bestuur de meeste werkzaamheden via Microsoftteams (video) kunnen uitvoeren. Hoewel dit soort vergaderingen wel een goed alternatief […]

Gesprekken betaalbaarheid en energie Delen zorgen met Accolade over de gevolgen van de energie prijzen en hoe hiermee om te gaan. Informatie bijeenkomst over de Voorzieningswijzer. Een prachtig hulpmiddel om te gebruiken voor situaties waarin financiële problemen er zijn of dreigen te komen. Wonen noordwest Friesland heeft deze methode gebruikt als proef. Hieruit bleek dat […]

  Let een beetje op elkaar en wees vooral LIEF voor elkaar.