Let op! ivm met Corona is er
geen ledenvergadering in mei 2021.

 

Verder zijn wij alleen telefonisch bereikbaar op dit moment voor advies en ondersteuning.

Gezien de afgekondigde maatregelen door de overheid wensen wij u en uw familie alle gezondheid toe en maak er met elkaar wat van.

Rinus Duyzer.
Voorzitter

Met elkaar en voor elkaar.
Steun elkaar waar mogelijk.
Complimenten aan alle mensen
welke zich op dit moment, in welke sector ook,

inzetten voor ons.
Namens het bestuur en leden

 

• Geplaatst op 02 juni 2021

Van de bestuurstafel – November ’21

Wij als bestuur sluiten het jaar 2021 af met vreemd gevoel van …. Ook dit jaar weer geen algemene leden vergadering. Wij vinden het niet verantwoord om onze leden te ontvangen in Sjaerdema. Deze zaal leent zich er niet voor om voldoende afstand te kunnen houden. Ook zijn wij verplicht als bestuur om u te controleren op de Qr code of het test van de laatste 72 uur en daarbij genomen de sterk oplopende besmetting cijfers van de laatste weken is, dit de reden om in november geen ledenvergadering te houden.

Bijna alle werkzaamheden kunnen weer normaal worden uitgevoerd en dat is te merken ook. Vanaf half september tot wat we kunnen inschatten, blijft dit zo tot december en blijven onze agenda’s goed gevuld. Zoals u verder kunt lezen staan de werkzaamheden vermeld die het aflopende jaar zijn behandeld of nog lopend zijn. Als u verder leest dan ziet u dat wij de contributie voor 2022 niet willen verhogen. Wel ligt het in de bedoeling om in 2023 de contributie te verhogen tot 12.- euro per jaar. Dit voorstel zal in de eerstkomende ledenvergadering worden besproken.

Als het mogelijk is willen we toch nog een kascontrole laten doen, waarbij de financiële cijfers van de jaren 2020 en 2021 kunnen worden gecontroleerd en worden afgesloten.

Energie transitie
Met andere woorden, het isoleren van daken de spouwmuren het plaatsen van zonnepanelen, vervangen van enkel glas – thermopane dat glas voor dubbelglas A++ aan onze huurwoningen en uiteindelijk het aardgas vervangen door …………?

Het bovenstaande is door Accolade in goed overleg met de Huurdersverenigingen besproken en doorgenomen. Maar door steeds meer tegenstrijdige berichten door de overheid en het niet open communiceren door deskundigen over welke energie maatregel voor ons het beste is. De tekst die hier boven staat heb ik verleden jaar ook geschreven. Nu een jaar verder is de duidelijkheid er niet beter op geworden. De maatregelen leiden tot steeds meer vragen en de benodigde maatregelen worden uitgesteld en leiden tot onnodige kosten verhoging.

Een ding is zeker zolang er geen nieuwe gezichten en inzichten in de nieuw te vormen regering komen zal er weinig veranderen. De rekening zal worden neer gelegd bij de burgers en als zowel links als rechts vinden dat zij gelijk hebben dan zijn wij het kind van de rekening.

Tot slot als u Huizennissen in de bus krijgt zit het jaar 2021 er al aardig op. Maak van de laatste paar weken er nog wat van, blijf gezond en wij hopen u allen in 2022 weer te zien en te horen.

Met vriendelijke groet,

Rinus Duyzer

• Geplaatst op 13 november 2021

Op zoek naar een leuke vrijwilligersfunctie?

Wilt u jaarlijks een leuk kerstpakket en gratis bewegen wordt dan bezorg(st)er voor ons blad.

Vragen of aanmelden kan bij het bestuur.

• Geplaatst op 14 november 2021

Bon via Gemeente voor € 70,00 gratis energie besparen

Heeft u de bon al gebruikt? Nee? Doe het alsnog.

Als u er zelf niets mee kunt omdat u alles al heeft, bestel dan gewoon een pakket en deel het met anderen welke het goed kunnen gebruiken.

Samen maken wij de wereld een stukje groener.

 

Lege weilanden en donkere luchten het is weer herfst.

• Geplaatst op 14 november 2021

Waar zijn wij mee bezig? – November ’21

Een overzicht van de belangrijkste onderwerpen welke wij hebben behandeld of nog mee bezig zijn.

Prestatie afspraken 2022

Elk jaar weer maken wij met de Gemeente en Woningcorporaties afspraken over
o.a. Huisvesting, leefbaarheid, wachttijden, wonen en zorg en betaalbaarheid.

Onze inzet hierin blijft betaalbaarheid, kwaliteit van de woningen, wachttijden en leefbaarheid.

Steeds meer schuift de overheid taken naar de Gemeentes en woningcorporaties. Zo ook nu weer via Weer thuis.

Een punt van zorg voor ons als huurdersverenigingen. Al deze doelgroepen doen namelijk ook een beroep op de sociale huursector. Resultaat langere wachttijden voor een woning en druk op de leefbaarheid in dorpen en wijken.

Onze vraag is dan ook waar ligt de grens. Ook een woningcorporatie moet tegen de Gemeente kunnen zeggen maximaal x woningen met voorrang te verhuren. Wij zij hierover nog in gesprek.
Verder zal volgens ons inzichtelijk gemaakt moeten worden hoe het zit met de verhoudingen in buurten en wijken. Wij vragen de Gemeente om regie te nemen om goed in kaart te brengen hoe buurten en wijken er voor staan en wat de draagkracht is. Als dit geregeld is kun je ook bijsturen of aangeven de grens is bereikt voor deze wijk of buurt.

Ook is er met Accolade en Gemeente intens gesproken over wachttijden voor o.a gezinnen en hoe partijen de huisvesting en de kwaliteit van de woningen in Franeker zien. Een goed gesprek waarbij ieder duidelijk zijn inbreng had.

Voor wat betreft de wachttijden welke met name voor gezinnen hoog zijn loopt dit jaar al een proef met voorrang voor gezinnen. Wij hebben gevraagd deze proef te verlengen. Afgesproken is begin 2022 de eerste proef te evalueren en op basis daarvan een nieuw besluit te nemen. Verder is er gesproken over eventueel bijbouwen en het verminderen van de verkoop van woningen.

Ook voor de ouderen zal er aandacht zijn. Diverse partijen werken aan langer thuis. Vanuit de Huurdersvereniging is aangegeven hierbij ook te letten op de sociale kant van het verhaal. Soms is het nodig dat mensen echt verhuizen maar als er in de oude wijk een goed sociaal netwerk is en de woning kan worden aangepast dan heeft dit onze voorkeur.

De nieuwbouw is inmiddels verhuurd. Wij hebben een woning mogen bekijken en hebben onze bevindingen daarbij met Accolade gedeeld.

Al met al veel gesprekken en goede discussies om tot de juiste keuzes te komen in het belang van ons allen.

Regelementen Renovatie, sloop-nieuwbouw en vergoedingstabel

De stukken zijn ondertekend. De tekst vindt u verder op in het blad.

Arbeidsmigranten beleid en convenant

Het convenant is voorlopig van tafel. Jammer vinden meerdere partijen maar vanuit dorpsbelangen bleef de weerstand ondanks toezeggingen over financiële ondersteuning vanuit de gemeente.
Het beleid rond arbeidsmigranten is geëvalueerd en de adviezen zijn aan de raad verstrekt. Wij wachten nu op aanvullende voorstellen.

Statushouders

Het document begint nu richting eindfase te gaan. Steeds meer worden de wensen van de huurdersvereniging meegenomen. Hierin worden wij ook gesteund door de lijn van de beide woningcorporaties.

Voor ons staat leefbaarheid en draagkracht in wijken en buurten voorop. Huisvesten van statushouders is in eerste instantie een taak voor de gemeente. Wij vinden dan ook dat vanuit die hoek ook meer gedaan moet worden.

Verder hebben wij aangegeven dat ook uitbreiding in de professionele begeleiding nodig is. Hier schiet in onze ogen de Gemeente tekort. Ook zal dit plan onderdeel moeten worden van het totaal overzicht huisvesten bijzondere doelgroepen.

Zodra het plan klaar is zal het worden aangeboden aan de raad.

Weer thuis

Vanuit de overheid is geregeld dat er voor uitstromers uit beschermd wonen en Maatschappelijke opvang sneller huisvesting geregeld moet worden.

In Friesland wordt dit centraal geregeld vanuit gemeenten woningcorporaties en zorgpartijen. Hiervoor wordt een convenant ontwikkeld. Ook de huurdersorganisaties spreken hierin mee. De inzet is dat in principe een hulpvrager na behandeling terug gaat naar de Gemeente van herkomst, tenzij dit niet in het belang is van de client. Lees hier: bijvoorbeeld een drugsverslaafde moet je na behandeling niet terug brengen binnen zijn  oude omgeving.

Hiermee moet de druk op de Gemeenten waar instellingen werkzaam zijn minder woningzoekenden vanuit de instelling krijgen. Vanuit de huurdersorganisaties is hier ook expliciet op aangedrongen. Verder willen wij dat in het convenant de zorgbegeleiding goed wordt ingeregeld. Dus geen hulp van acht tot vijf maar ook hulp als het s ’avonds om elf uur misgaat.

Naast bovenstaande punten zien wij ook een duidelijke relatie met draagkracht in wijken en buurten. Er zal dus overzicht moeten zijn op wat er speelt in de wijken en buurten.

Lokaal akkoord

Nadat de Woonvisie voor de Gemeente Waadhoeke vastgesteld is door de raad volgt nu een lokaal akkoord waarin woningcorporaties, Gemeente en huurdersverenigingen afspreken wat zij de komende vijf jaar willen bereiken.

Voor ons belangrijke punten zijn hierin.

 • Daling wachttijden woningzoekenden in Franeker.
 • Betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van woningen.
 • Leefbaarheid en draagkracht in buurten en wijken.

Deze punten worden ook jaarlijks meegenomen in de prestatie afspraken met de Gemeente en woningcorporaties.

Overleg betaalbaarheid en duurzaamheid woningen

Deze gesprekken vinden nog steeds plaats.

Onderhoudsbegroting 2021

In ons laatste overleg is aangegeven dat Accolade op planning ligt.

Overleg betaalbaarheid en maatwerkkoffer

De deelname van de Gemeente is weer geregeld.
De eerste gesprekken zijn weer gevoerd en ook neemt het sociaal domein nu deel aan de gesprekken met ons en Accolade.

Begroting Accolade 2022-2031 financieel

Deze is besproken en wij zien onze wensen van de afgelopen jaren nu terugkomen. Minder verkoop, inzetten op kortere wachttijden voor woningzoekenden en meer samen doen met andere corporaties om de kosten te drukken. Ook zien wij na de wijziging van de directie een andere koers. Een koers waar wij blij mee zijn.

Overleg met De Bewonersraad

Regelmatig vindt overleg plaats over zaken welke te maken hebben met Accolade of de Gemeente Waadhoeke. Dit overleg hebben wij geëvalueerd en beide partijen willen met elkaar door.

Door de toename van werk heeft het bestuur wel moeten besluiten om vanaf 2022 de inzet van onze ondersteuner Ruud Leerink te verhogen naar 24 uur per maand.

Overleg met Accolade over lokale zaken

Dit loopt soepel en prettig.

• Geplaatst op 13 november 2021

Sloop en nieuwbouw

Sloop  van It Ankerplak is begonnen

Maar er is ook nieuwbouw 37 stuks

Noorderbleek:

Marten Oostwoudstraat:

• Geplaatst op 02 juni 2021

Leefbaarheid in buurten en wijken

Onderhoud heggen en groen van Accolade

Dit jaar is meerdere keren contact gelegd om Accolade te wijzen op het slechte onderhoud van hun groen. Met name over de heggen kregen wij veel klachten binnen.
Naar aanleiding van deze klachten is Accolade in gesprek gegaan met Empatec. Na deze gesprekken is er actie ondernomen.

Als alles volgens afspraak verloopt moeten de heggen deze maand winter klaar zijn gemaakt.
Verder hebben wij gevraagd of de wijkbeheerder hier meer aandacht aan willen geven. Dit om te voorkomen dat het volgend jaar weer mis gaat.

Wat ons ook zorgen baart is het tuinonderhoud door sommige huurders.
Vaak zijn er redenen voor, maar meldt het als het even niet lukt. Soms kan familie of buren hier een ondersteunende rol in spelen. Durf te vragen.

Onze actie om voorbeelden te sturen van tegel eruit groen erin heeft helaas geen foto’s opgeleverd. Heeft u een goed idee wat simpel is en goedkoop, meldt het ons wij delen het graag in ons blad.

In onze Gemeente is Stichting Present actief en zij pakken deze zaken eventueel op als het u echt niet lukt.

Een leuk initiatief in de wijk

Daar staan wij achter en wat mooi als je als vereniging een bij- drage kunt leveren aan het leefbaar houden of maken van een wijk. Onder de noemer met elkaar maken wij het de wijk beter en zien wij naar elkaar om dragen wij graag bij aan projecten in wij- ken waar onze leden wonen.

In het eerste corona jaar hebben wij de voedselbank gesteund.

Dit jaar hebben wij een bijdrage geleverd aan het vernieuwen en uitbreiden van een speeltuin in de wijk. De foto’s ziet u verderop in het blad.

Gaat u ook de speeltuinen in uw wijk met de Gemeente aanpakken en staan er woningen van Accolade kom gerust met een plan en wij bekijken wat wij kunnen doen. Heeft u andere plannen welke bijdragen aan een leefbare wijk of buurt ook welkom.

Samen maken wij de wijk mooier en leefbaarder.

In de Elfstedenwijk is een bijna complete speeltuin vernieuwd en uitgebreid. Dit dankzij inzet van veel vrijwilligers. Hier hebben wij een bijdrage aan mogen leveren.

Voor 2022 is er al een vervolg in een andere wijk zo het u lijkt.

Nogmaals heeft u plannen die de leefbaarheid in de wijk of buurt bevorderen. Schroom niet en dien een aanvraag in. En nee, wij kunnen niet alles bekostigen maar waar mogelijk doen wij graag mee.

 

• Geplaatst op 14 november 2021

Foto’s speeltuin in opbouw

 

• Geplaatst op 14 november 2021

Protocol sloop met vervangende nieuwbouw / renovatie met be- eindigen van het reguliere huurcontract voor onbepaalde tijd voor zelfstandige woonruimte’

De ondergetekenden:

 • Stichting Accolade
 • Huurdersbelangenvereniging Heerenveen,
 • Huurdersvereniging Haskerland
 • Huurdersvereniging Sneek
 • Huurdersvereniging Franeker,

zijn het volgende “protocol sloop met vervangende nieuwbouw en renovatie met beëindigen van het huurcontract‘”overeengekomen:

Algemeen:

Dit protocol is een procesbeschrijving, die is opgesteld om ervoor te zorgen dat huurders weten wat men van huurdersorganisaties en Accolade mag verwachten. Het gaat huurders aan, die wonen in een buurt die (gedeeltelijk) vernieuwd gaat worden via sloop gevolgd door nieuwbouw en/of ingrijpende renovatie. De ondergetekenden zijn zich bewust van het feit dat woningvernieuwingsprojecten en alle mogelijke gevolgen voor de betreffende huurder, ingrijpende gebeurtenissen kunnen zijn. De ondergetekenden streven er gezamenlijk naar om het gehele overlegproces zo goed mogelijk te laten verlopen, waarbij de specifieke situatie van de individuele huurder niet uit het oog wordt verloren.

Soms zal gekozen worden om tijdens de planvorming overleg te voeren met een afvaardiging van de huurders, een bewonerscommissie of een klankbordgroep. In andere projecten kan ervoor gekozen worden om met alle huurders tegelijk te communiceren over de planvorming. Dit is afhankelijk van de omvang van het project en de fase waarin het project zich bevindt. In het algemeen geldt dat huurders of daarvan afgeleide bewonerscommissies. klankbordgroepen en huurdersverenigingen een adviserende rol hebben. Waarbij de positie van huurdersverenigingen in de samenwerkingsovereenkomst met Accolade is vastgelegd.

1 Huurcontracten op basis van de Leegstandswet, huurovereenkomsten voor bepaalde tijd voor maximaal twee jaar op basis van de wet doorstroming huurmarkt (artikel 7:271 lid 1 BW) en huurcontracten als bedoeld in artikel 7:232 lid 2, (naar aard van korte duur) vallen hier niet onder, omdat dit geen ‘reguliere huurcontracten (voor onbepaalde tijd) zijn.

Per project wordt met de huurdersvereniging afgesproken welke projectfa- sen van dit protocol worden ingezet. Er wordt met de huurdersverenigingen afgesproken wanneer de ingangsdatum van het zogenaamde sociaal statuut is. Tijdens het proces blijven de huurdersorganisaties aangehaakt om toe te zien op een juiste uitvoering van dit protocol en om de huurders daar waar nodig op hun rechten te wijzen.

Fase 1. Strategisch voorraad beleid (SVB)

SVB /Portefeuilleplan/prestatieafspraken

In het Strategisch voorraadbeleid (hierna SVB) wordt de koers voor de ko- mende vijf jaar in hoofdlijnen uitgezet. In het portefeuilleplan beschrijft Accolade per gemeente de ideale portefeuille naar woningtype en huur- prijsklasse. De beheerstrategie toont de strategie voor het complex (sloop, renovatie, verkoop, door exploiteren, onderhoud). De relevante delen van het SVB/portefeuilleplan worden opgenomen in de zogenaamde prestatieafspraken die met de gemeenten en Huurdersver- enigingen worden gemaakt.

Betrokken partijen:

 • Gemeente
 • Huurdersvereniging
 • Bewonerscommissie
 • Zittende huurders

Betrekken van huurders

Het betrekken van de zittende huurders richt zich in deze fase met name op het woonwensenonderzoek. De resultaten van het onderzoek kunnen helpen bij het bepalen van de strategie voor het com- plex. Huurders kunnen op verschillende manieren worden betrokken. Bijvoorbeeld door middel van een enquête, workshops of een informatiebijeenkomst.

Betrekken van huurdersverenigingen

De huurdersverenigingen worden vroegtijdig betrokken bij de plannen. Bij voorkeur 2 jaar voor uitvoering van de plannen, zodat er voldoende tijd is om tot een plan van aanpak te komen. Huurders kunnen betrokken wor- den om input te leveren voor het plan van aanpak.

Fase 1.1 Eerste informatiebijeenkomst voor huurders (toelichting SVB/visie op het complex)

Accolade presenteert de visie voor een bepaald gebied of complex aan de betreffende zittende huurders op een eerste informatiebijeenkomst en zo nodig in een apart overleg met de direct-omwonenden. Accolade bespreekt vooraf met de Huurdersverenigingen vorm en inhoud. In overleg wordt bepaald hoe de informatiebijeenkomst plaatsvindt, bijvoor- beeld via een plenaire bewonersbijeenkomst of een inloopmarkt. Ook wordt samen gekeken naar de inhoud van de uitnodigingsbrief, sloop noemen in de aankondiging of juist niet.

Onderwerpen tijdens de bijeenkomst zijn onder meer:

 • Uitleg wat het SVB is en hoe het tot stand komt
 • Visie op het complex (uitleg keuze SVB)
 • Programma nieuwbouw/ingrijpede renovatie, (type woning (aantalslaapkamers, doelgroep, huurprijzen)
 • Visie van Accolade op duurzaamheid
 • Huurdersvereniging: introductie huurdersvereniging: procesbewa-king, uitleg proces/protocol, individuele stem, advies, uitleg Regle- ment inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud, bewonerscom- missie of klankbordgroep.

  NB: In bijlage 1 Toelichting op het protocol zijn de werkwijzen opgenomen van de Huurdersverenigingen en Accolade over de in- steek van de introductie en het adviestraject.

 • Procedure gemeente
 • Proces ontwerp, uitvoering en overlegschema (bijv. design & build, bouwteam, turnkey)
 • Uitleg over Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud
 • Uitleg over huisbezoeken
 • Uitleg over de herhuisvesting en herstructureringsurgentie bij de keuze uit het woningaanbod van FrieslandHuurt
 • Vraag om een klankbordgroep te vormen betreffende leefbaarheid in de straat tijdens het project of de bewonerscommissie (indien ingesteld) te vragen deze rol op zich te laten nemen

Inventariseren reacties van huurders (sfeerproeven)

De informatie gepresenteerd op de bijeenkomst wordt schriftelijk (per brief of per e-mail) naar alle huurders in het plangebied verzonden.

(In samenspraak met de huurdersvereniging wordt bekeken of het nodig is om een tweede bewonersbijeenkomst te organiseren en/of dat er huisbezoeken gaan plaatsvinden).

Fase 2. Huisbezoeken

In geval van sloop gevolgd door (vervangende) nieuwbouw en/of ingrij- pende renovatie met beëindigen van het reguliere huurcontract, waarbij een huurder permanent wordt geherhuisvest, wordt met betrokken huur- ders uiterlijk twaalf maanden voor de geplande sloopdatum individuele gesprekken gevoerd. Onderwerpen die tijdens deze gesprekken aan de orde komen en van belang zijn, zijn de volgende:

 • • Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud
 • Registratie woonwensen (inventariseren woonwensen, persoonlijke situatie, mening over het plan). Aan het einde van het gesprek wordt gevraagd wat de huurder vindt van het aanbod dat gedaan is in de vorm van een sociaal pakket en eventuele maatwerkafspraken (zie bijgevoegd formulier 1) Het registratieformulier wordt ondertekend door huurder en verhuurder. Huurder krijgt een daarvan kopie.
 • Op aanvraag van de huurder zal een vertegenwoordiger van de Huurdersvereniging aanwezig zijn bij de individuele gesprekken.

NB: In bijlage 2 Registratieformulier huisbezoek zijn de onderwerpen vermeld, die tijdens een huisbezoek worden besproken.

Fase 3. Aanpassing en presentatie

De resultaten van de huisbezoeken worden besproken door de Huurders- vereniging en Accolade. Samen met de huurders wordt gekeken hoe het plan indien mogelijk aangepast kan worden. Het uiteindelijke – eventueel aangepaste – plan wordt aan de huurders gepresenteerd.

Fase 4. Tweede informatieavond voor huurders (tenzij an- ders is afgesproken met de huurdersvereniging

Presentatie definitieve plannen

 • Inbreng opmerkingen van huurders
 • Presentatie proces inrichting eventuele gemeenschappelijke (en mogelijk openbaar toegankelijke) buitenruimte (huurders kunnen hierin meedenken)
 • Planning
 • Inventariseren van reacties van huurders (sfeerproeven)
 • Klankbordgroep/bewonerscommissie inrichten met huurders die terug (willen) keren en rol benoemen.

De informatie gepresenteerd op de bijeenkomst wordt schriftelijk naar alle huurders in het betreffende plangebied verzonden.

Fase 5. Peiling

 1. Tijdens het huisbezoek wordt aan de huurder gevraagd of hij/zij zich kan vinden in het (aangepaste) plan of hij/zij nog sug- gesties heeft.

Fase 6. Adviesaanvraag

 • Accolade vraagt de Huurdersvereniging schriftelijk om advies
 • De Huurdersvereniging verstrekt schriftelijk advies aan Accolade over het proces en betrekt daarbij de mening van de zittende huurders over het plan onder meer aan de hand van inzage in de formulieren registratie huisbezoek.
 • Huurdersvereniging en Accolade stemmen af hoe het resultaat van het advies extern wordt gecommuniceerd.

Fase 7. Start uitvoering en voortgang

Na het advies van de Huurdersvereniging en positieve besluitvorming van Accolade wordt een begin gemaakt met het project door een planbesluit te nemen. Hierin is een peildatum opgenomen. (de peildatum is van belang voor de aan- spraak van huurders op vergoedingen en faciliteiten).

De Huurdersorganisatie ondersteunt op verzoek de bewonerscommissie of (eventuele) klankbordgroep. Accolade houdt de Huurdersvereniging op de hoogte van de voortgang en voert naar behoefte overleg met de bewonerscommissie / klankbordgroep, indien deze is ingesteld. Accolade brengt indien gewenst een nieuwsbrief uit aan de huurders.

Fase 8. Evaluatie project en planproces

Accolade en Huurdersvereniging evalueren het project en het planproces

Inwerkingtreding

Dit protocol sloop per 7 september 2021 is voor projecten waarvan de startdatum op of na 1 oktober 2021 is bepaald overeengekomen tussen enerzijds Acco- lade en anderzijds Huurdersvereniging Franeker, Huurdersbelangenvereniging Heerenveen, Huurdersvereniging Haskerland en Huurdersvereniging Sneek.

Overgangsregeling

Voor lopende projecten — waarbij de startdatum vóór 1 oktober 2021 is bepaald — blijven de voor die projecten tussen de verhuurder en de betrokken huurdersorga- nisatie(s) overeengekomen al dan niet in sociale statuten vastgelegde afspraken over de rechten van de huurders bij sloop, ingrijpende renovatie en woningverbetering van toepassing. Indien een dergelijk project uitgevoerd wordt in meer- dere fasen geldt voor een nieuw op te starten fase waarbij de peildatum na 1 oktober 2021 ligt echter het onderhavige protocol.

• Geplaatst op 14 november 2021