Let een beetje op elkaar en wees vooral

LIEF

voor elkaar.

 

 

• Geplaatst op 01 mei 2022

Uitnodiging Ledenvergadering 23 mei 2022

Geachte leden,

Bij deze wordt u uitgenodigd tot het bijwonen, meedenken en meepraten

tijdens de algemene ledenvergadering van onze Huurdersvereniging op:

 

Maandag 23 MEI 2022
Aanvang 20.00 uur in Sjaerdemastate

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. In-/uitgaande stukken
 4. Goedkeuring notulen 19-11-2019
 5. Goedkeuring jaarverslagen 2020 /2021
 6. Verslag Kascontrole commissie
 7. Begroting 2022
 8. Samenwerking HVF – Bewonersraad Friesland
 9. Samenwerking Friese Huurdersverenigingen
 10. Prestatieafspraken Gemeente Waadhoeke
 1. Accolade-H.V.F.
 2. Energiebeleid/Energieneutraal.
 3. Huurverhoging2022
 4. Rondvraag.Sluiting.
• Geplaatst op 01 mei 2022

Van de bestuurstafel – April 2022

Geachte leden en huurders.,

Zoals het er nu uit ziet is er op 23 MEI weer een algemene leden vergadering, de laatste vergadering was in november 2019.

Ondanks het gemis van de stem van de leden heeft het bestuur de meeste werkzaamheden via Microsoftteams (video) kunnen uitvoeren. Hoewel dit soort vergaderingen wel een goed alternatief is blijft het behelpen en heeft het fysieke vergaderen toch de voorkeur.

Bijna alle werkzaamheden hebben wij de afgelopen 2 jaar kunnen uitvoeren. De grootste verstoring was het Corona-protocol. Hierdoor was fysiek controleren van klachten bijna niet of nauwelijks mogelijk.

Voor 2022 kunnen we goed merken dat alle beperkingen zijn of worden op- geheven, onze agenda’s lopen vol.

Zoals u eerder heeft kunnen lezen staan de werkzaamheden vermeld die het aflopende jaar zijn behandeld of nog lopend zijn. Als u verder leest dan ziet u dat wij de contributie voor 2022 niet willen verhogen. Wel ligt het in de bedoeling om in 2023 de contributie te verhogen tot 12.- euro per jaar. Dit voorstel zal in de eerstkomende ledenvergadering worden besproken. Zodra het mogelijk is willen we toch nog een kascontrole laten doen, waar- bij de financiële cijfers van de jaren 2020 en 2021 kunnen worden gecontroleerd en worden afgesloten.

Energietransitie

Met andere woorden, het isoleren van daken de spouwmuren, het plaatsen van zonnepanelen, vervangen van enkel glas – thermopane dat glas voor dubbelglas A++ aan onze huurwoningen en uiteindelijk het aardgas vervangen door …………?

Het bovenstaande is door Accolade in goed overleg met de Huurdersverenigingen besproken en doorgenomen. Maar door steeds meer tegenstrijdige berichten door de overheid en het niet open communiceren door deskundi-gen over welke energiemaatregel voor ons het beste is. De tekst die hierboven staat heb ik verleden jaar ook geschreven. Nu een jaar verder is de duidelijkheid er niet beter op geworden. De maatregelen leiden tot steeds meer vragen en de benodigde maatregelen worden uitgesteld en leiden tot onnodige kostenverhoging.

Een ding is zeker zolang er geen nieuwe inzichten in de nieuw te vormen regering komen, zal er weinig veranderen. De rekening zal worden neergelegd bij de burgers en als zowel links als rechts vinden dat zij gelijk hebben, dan zijn wij het kind van de rekening.

Tot slot als u Huizennisse in de bus krijgt is de lente al aardig gevorderd en is zomer op komst. Maak er dit jaar een mooie zomer van. Ga fietsen & wandelen in de bossen en naar het strand geniet en denk niet aan corona.

En wij zien elkaar weer op de komende leden vergadering en doen een oproep aan u: kom naar de vergadering er moeten nogal wat openstaande onderwerpen worden afgesloten.

Het bestuur wil met u bespreken hoe de toekomst er van de H.V.F. er uit kan gaan zien.

Rinus Duyzer

• Geplaatst op 01 mei 2022

Notulen ledenvergadering 19 november 2018

Aanwezig: 5 leden en namens het bestuur M. Duyzer en G. Lap en Mw. A. Broersma van de Bewonersraad.

Afwezig met kennisgeving: Fam. De Roo en dhr. R. Liemburg.

1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De opkomst is zeer laag en dat terwijl er belangrijke zaken op de agenda staan.

2. Mededelingen
Dhr. Liemburg heeft zich gemeld als kandidaat bestuurslid. Een gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden en besloten is om eerst een periode mee te draaien voor dat hij definitief besluit bestuurslid te worden. Helaas kan hij er vanavond niet bij zijn i.v.m. onverwacht overwerk.

3. In en uitgaande stukken
Deze staan als agendapunt vermeld en komen daar aan de orde.

4. Goedkeuring notulen d.d. 30-4-2018
De notulen worden goedgekeurd met dank aan de notulist.
Vraag naar aanleiding van de notulen; Is alles geregeld in verband met de wet op de privacy (AVG)
Het bestuur geeft aan dat alles is geregeld. Dit met dank aan de ondersteuning van de Bewonersraad.

5. Bestuursleden en de toekomst van de HVF
Het bestuur is blij dat er één lid zich heeft gemeld voor het bestuur, maar betreurd het dat van de bijna 800 leden er zo weinig animo is voor een bestuursfunctie. De club is klein en het werk veel.
Ook het risico om zaken goed op te pakken bij ziekte van een bestuurslid is aanwezig.
Het bestuur geeft aan dat het belang van de leden voorop staat en dat indien er zaken wijzigen dit prioriteit 1 is.

Vanuit de aanwezige leden wordt aangegeven dat dit wel erg kwetsbaar is en of het wel verstandig is zo door te gaan. Is verdere ondersteuning vanuit de bewonersraad mogelijk zonder dat de HVF haar zelfstandigheid verliest is de vraag.

Na enige discussie geven de leden opdracht om naar een oplossing te zoeken met de bewonersraad, hierbij rekening houdend met de zelfstandigheid van Franeker.
De leden zien graag in de ledenvergadering van april 2019 de voorstellen tegemoet.

6. Begroting 2019
Deze wordt zonder verdere vragen goedgekeurd.

7. Uitkomst betaalbaarheidsonderzoek
Het bestuur geeft met de Bewonersraad een toelichting op de uitkomsten. Gezien het geringe aantal deelnemers kan de uitkomst als indicatie worden meegenomen in de gesprekken met de gemeente en Accolade.

Vraag uit de leden: Waarom moeten jaarlijks de huren stijgen nog even en mijn gehele AOW gaat op aan huur. Door het bestuur is uitleg gegeven hoe het wettelijk werkt. Ook heeft het bestuur aangegeven dat zowel bij Accolade als de Gemeente is aangegeven dat je ook op een andere wijze naar de huurprijzen kunt kijken.

Stel een woning staat 30 jaar en kan met alle aanpassingen nog 30 jaar mee. Vraag is dan is op basis van de lasten hypotheek en onderhoud etc de huidige huur wel nodig of kan hij lager.
Vanuit de politiek is deze denkrichting niet te verwachten maar van onderop willen wij wel proberen deze discussie los te krijgen.

8. Stand van zaken FKO (servicefonds)
Naar aanleiding van een onderzoek door uw huurdersvereniging zijn wij met Accolade en de overige huurdersvereniging begonnen aan het doornemen van het fonds. Al snel kwamen wij tot de conclusie dat de posten in het fonds voor een deel niet meer van deze tijd waren. Met dit uitgangspunt is een discussie gestart wat nu wel en nu niet voor het fonds was.
Na het maken van een moderne lijst zijn alle kosten welke geboekt zijn in 2016 opnieuw bekeken en waar nodig verwijderd of toegevoegd. De uitkomsten zijn opnieuw berekend, waarop een bedrag per maand voor rekening huurder wordt vastgesteld.
Wat is er nu definitief afgesproken en wat staat er nog open. Afgesproken moderne lijst gaat per 1-1-2019 in. Huurders worden hierover geïnformeerd.
– Tarief wordt bepaald op basis van de kosten van twee jaar eerder. Boekhoudkundig kan een jaar eerder niet.

Bovenstaande is in goede harmonie bereikt met elkaar. Ook bleven er een aantal zaken over waar wij niet uitkwamen onderling. Deze punten worden door de voorzitters met de Directie van Accolade opgepakt.

Deze zijn:
-Bepalen of er een afschrijfssysteem op materialen uitgewerkt gaat worden.

Huurdersverenigingen vinden dat er ook rekening gehouden moet worden met afschrijving materialen.
-Bepalen of artikelgroep 300 vanuit het mutatieonderhoud geboekt kan worden op het FKO.

Huurdersvereniging vinden dat als een woning leegkomt en wordt opgeknapt door Accolade dat deze kosten niet uit het fonds mogen komen. -Bepalen of het tekort van voorgaande jaren wel of niet goed gemaakt kan worden in de tariefstelling.

Huurdersverenigingen vinden dat dit niet achteraf kan. Accolade had jaarlijks kunnen verzoeken om de tarieven aan te passen. Dat zij dat niet hebben gedaan is hun keuze.

9. Stand van zaken omtrent energieneutraal
Adviesaanvraag ontvangen en deze op het punt bijdrage huurder afgewezen.
De huurder gaat namelijk drie keer betalen in de constructie van Accolade, zowel in de puntentelling van de woning, WOZ en Label, en daarnaast een vast bedrag.
Wij de Bewonersraad en HVF hebben aangegeven dit niet te willen mede omdat dit ook weer een aanslag doet op de huurtoeslag. In onze optiek heeft Accolade voldoende middelen om dit te betalen. Ook hebben wij aangegeven deze collectief te huren. Is goedkoper voor iedereen. Opnieuw zullen wij hierover in gesprek moeten. Wij raden huurders af akkoord te gaan met dit voorstel als Accolade hun benadert voor zonnepanelen. Maar het dilemma is dat de huurders zelf de keuze vrijheid hebben om op voorstellen van Accolade in te gaan.

10. Stand van zaken controle nieuwe huurprijzen
Uit de overzichten welke wij ontvangen blijkt dat dit nu goed gaat. Leuke bijkomstigheid van de controle door Franeker is dat de Bewonersraad dit ook heeft aangekaart en er ook bij de andere plaatsen inmiddels 500 huurders geld terug hebben ontvangen. In Franeker 56 huurders.

11. Accolade-HVF- De Bewonersraad
De onderlinge relatie met Accolade is zich positief aan het ontwikkelen. Ook met de bewonersraad werken wij goed samen. Dit ondanks onze verschillen. De bewonersraad bevestigt dit en geeft aan dat ook zij de samenwerking als nuttig en zinvol ervaren.

12. Prestatieafspraken Gemeente-Accolade-HVF
Voor 2019 zijn deze weer gereed en zullen na ondertekening op worden genomen in het volgende blad. Waar hebben wij zoal afspraken over ge- maakt. Verminderen wachttijden, huurprijzen, eventuele nieuwbouw. Plaatsen diverse doelgroepen. Dit laatste is ook aan de orde geweest bij een kernteam bijeenkomst van de Gemeenteraad. Huurdersorganisaties hebben aangegeven dat er in Franeker geen ruimte meer is en dat er gekeken moet worden naar ook de particuliere sector.

Het kan in onze ogen niet zo zijn dat er woningen van Accolade, 1450 stuks, waar nu al de wachttijden hoog zijn worden ingezet voor plaatsing met voorrang voor de diverse doelgroepen zonder dat hier goed beleid op is gemaakt.

13. Hoe ervaart u als huurder Accolade
Zowel positief als negatieve signalen zijn nog steeds welkom.

14. Overlast
Ervaart u overlast meldt het ons. Wij geven graag advies.

15. Rondvraag
Opnieuw komt de vraag over het sneeuwvrij maken van de binnen wegen bij Parkstate/Parklaan.
Uitleg gegeven hoe het juridisch zit maar de bewoners zijn en blijven van mening dat Accolade hier een rol heeft. Wij nemen dit mee naar Accolade.

16. Sluiting
Om 21.45 sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng.

• Geplaatst op 01 mei 2022

Jaarverslagen 2020 & 2021

Hier kunt u beide jaarverslagen downloaden.

Download Jaarverslag 2020

Download Jaarverslag 2021

• Geplaatst op 01 mei 2022

30 jaar HVF

Iets meer dan 30 jaar geleden mocht ik als initiatiefnemer met enkele anderen de Huurdersvereniging Franeker oprichten.
Een bloeiende periode brak aan waarin wij veel zaken hebben kunnen oppakken en hebben kunnen regelen.

Download het artikel

• Geplaatst op 01 mei 2022

Waar zijn wij mee bezig? – April 2022

Gesprekken betaalbaarheid en energie

Delen zorgen met Accolade over de gevolgen van de energie prijzen en hoe hiermee om te gaan.
Informatie bijeenkomst over de Voorzieningswijzer. Een prachtig hulpmiddel om te gebruiken voor situaties waarin financiële problemen er zijn of dreigen te komen. Wonen noordwest Friesland heeft deze methode gebruikt als proef. Hieruit bleek dat huurders veel financiële regelingen lieten liggen waar ze wel degelijk recht op hadden of te dure keuzes maakten in verzekeringen etc.

Gezamenlijk, Gemeente, woningcorporaties en huurdersverenigingen, hebben wij na de presentatie aangegeven dat dit een goed in te zetten middel is en voor ons onderdeel moet gaan worden van de maatregelingen tegen betalingsproblemen of bij het oplossen van deze problemen.

Lokaaloverleg over Franeker zaken

Lokaal akkoord

Dit is een vertaling van de Woonvisie naar de komende 5 jaar.
Voor ons ligt de nadruk op betaalbaarheid huur, wachttijden verlagen en isolatie.

Overleggen met de Bewonersraad

Onder andere over huurverhoging, samenwerking, stijging lasten huurders en verkoopbeleid Accolade.
Overleggen rondom onderhoud woningen 2022 en de effecten van de enorme prijsstijgingen op de plannen.

Verder zijn de volgende adviezen uitgebracht.

Huurverhoging 2022

Wij hebben positief geadviseerd nadat Accolade met een herziene aanvraag kwam. De maximale huurverhoging is 2,3, is inflatie. Een deel van de woningen welke een huurprijs hebben boven de streefhuur krijgen 0%.

Verkoop woningen

In verband met de stijgende wachttijden voor met name gezinswoningen heeft Accolade het voorstel gedaan om het verkoopprogramma voor 5 jaar stop te zetten. Wij zijn hier heel blij mee en hebben hier de afgelopen vier jaar ook steeds voor gepleit. Over vijf jaar gaan wij opnieuw het gesprek aan over al of niet verkopen woningen.

Arbeidsmigranten

Inmiddels ligt het adviesdocument op tafel en zal deze worden besproken. De werkgroep is ontbonden en hiervoor in de plaats komt een klankbordgroep beleidszaken en een Platform om initiatieven te bedenken om arbeidsmigranten te laten mee doen in de dorpen. wijken en buurten.

Beleid Statushouders

Het voorstel van deze werkgroep is aangenomen door de gemeenteraad. In samenwerking met de woningcorporaties en de Gemeente hebben wij een degelijk document neergelegd bij de gemeenteraad. Niet langer is het alleen de woningcorporatie die aanzet is voor het leveren van opvangplekken. Ook de gemeente heeft een actieve rol om leegstaand gemeentelijk vastgoed hiervoor in te zetten. Tevens wordt er ook gekeken naar de particuliere sector.

Ook is het gelukt om de opvang niet los te zien van andere doelgroepen welke een woning nodig hebben. Gekozen is om dit onderdeel te laten zijn van de integrale aanpak huisvesting speciale doelgroepen. Hiermee willen wij voorkomen dat de leefbaarheid van buurten en wijken onderdruk komt te staan. Dus heeft een wijk al genoeg inwoners afkomstig uit speciale doelgroepen dan komt een slot op toewijzing in die betreffende wijk of buurt. De regie over dit alles komt bij de gemeente te liggen en periodiek wordt de actuele situatie met ons besproken.

Regeling om energielasten te verlagen vanuit de overheid. Spuk- middelen

De gemeenten hebben eenmalig geldmiddelen beschikbaar gekregen om mensen met de laagste inkomens te ondersteunen in het verlagen van hun energie lasten. Van de Gemeente ontvingen wij en De Bewonersraad de plannen voor Noordwest Friesland in concept.

Hierop hebben wij gereageerd en aangegeven dat het wat ons betreft geen stuk met visie is.
Wederom is het een eenmalige actie en worden er in onze ogen niet de juiste keuzes gemaakt.

Wat heb je aan een tegoedbon voor energiebesparende middelen als de keuze te beperkt is en de duurdere producten om te besparen niet betaald kunnen worden met de tegoedbon.
Maak je wel de juiste keuzes zonder hulp. Ons advies is op dit punt dan ook, laat de energiecoaches welke langskomen met jou bepalen wat nodig is en bestel dit dan via de coach. De een heeft iets meer nodig dan de ander en zo kom je gezamenlijk tot oplossingen.

Verder zit er een regeling in voor vervanging energie slurpende huishoudelijke apparaten.

Wij hebben aangegeven dat deze regeling niet eenmalig moet blijven maar juist opgenomen moet worden in de standaard regelingen van de sociale dienst.
Ook vinden wij dat er meer energiecoaches nodig zijn voor een langere periode binnen Waadhoeke.

Afwachten wat er nu gaat gebeuren.

Kennismaking met nieuwe directie Accolade

Wij hebben een prettig en boeiend gesprek gehad. Veel zaken hebben wij kunnen delen en werden ook door hun herkent. Signalen van onze kant zijn meegenomen. Beide partijen hebben aangegeven dit vaker te willen doen. Zo zetten wij Franeker aandachtspunten op de kaart.

Kennismaking met nieuwe manager Vastgoed Accolade

Ook hier hebben wij prettig en uitvoerig mee gesproken, met name over onze zorgen over de werkwijze binnen Accolade.

Prestatie afspraken met Gemeente en woningcorporaties

Op dit moment worden de afspraken van 2021 geëvalueerd en wachten wij de nieuwe voorstellen van met name Accolade af. Wij blijven sturen op betaalbaarheid, kortere wachttijden en energiebesparing.

• Geplaatst op 01 mei 2022